Ovim uslovima regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i elektronske prodavnice Leovit.rs ili Leovitdiet.com (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva Zdravlje Nacije d.o.o. Beograd-Grocka, sa registrovanim sedištem na adresi Dr. Aleksandra Kostića 37, 11306 Beograd-Grocka, e-mail: office@leovit.rs, kontakt telefon: +381 65 60 35 160 upisan u Registar privrednih subjekata dana 08.03.2018. godine rešenjem broj БД 19076/2018,  matični broj: 21367478, PIB: 110603878, registrovana delatnost - Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane (u daljem tekstu Leovit). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Leovit-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem Platforme. Leovit posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača.

Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, te pristupom Platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po kreiranju narudžbenice na sajtu www.leovit.rs ili www.leovitdiet.com, potrošač će dobiti e-mail „Narudžbina kreirana” s obaveštenjem da je narudžbinu uspešno kreirao. Ovaj e-mail je samo potvrda da su ispunjeni svi preduslovi da narudžbenica bude dalje procesuirana od strane Leovit-a i njegovih dobavljača robe, i isti ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Nakon što Leovit dobije potvrdu od dobavljača da sve artikle iz narudžbenice ima na lageru, i dobavljač spakuje pošiljku i otpremi je kurirskom službom, potrošač će dobiti e-mail s naslovom „Narudžbina poslata”, kojim se isti obaveštava da je njegova narudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila od strane Leovit-a, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe između potrošača i Leovit-a.
Ugovor traje sve dok se ne ispune prava I obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora. Robu mogu poručivati isključivo punoletna lica. Leovit će uložiti razuman napor da obezbedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. Bez obzira na navedeno, Leovit neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku. Leovit je kao trgovac je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će se realizovati u dinarima. Trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Leovit-om, saglasi sa iznosom troškova isporuke I svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje.

Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, e-mail adresa i broj telefona trgovca nalaziti na stranici „Kontakt”. Leovit nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, Leovit- ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.


(Ne)saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Leovit (u daljem tekstu označen kao Trgovac) odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 3 (tri) meseca od datuma kupovine.

Trgovac će odgovarati za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;

2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1. nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2. ne može da ostvari pravo na zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio zamenu u primerenom roku;

3. zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna zamena je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.
Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko:

 • odgovara opisu koji je dao Trgovac;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika.

Reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Sve reklamacije, za robu koju prodaje Leovit, se mogu izjaviti pozivanjem broja: +381 65 60 35 160, putem e-mail adrese office@leovit.rs i preko kontakt forme na strani „Korisnička podrška” uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Leovit, vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva ih najmanje dve godine od datuma podnošenja.

Leovit će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Leovit će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Smatraće se da je reklamacija primljena I zakonski rokovi će teći od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu koju je Leovit naveo u e-mailu potvrde prijema reklamacije, budući da je tek tada Leovit u mogućnosti da utvrdi osnovanost reklamacije. Odgovor Leovit-a na reklamaciju potrošača će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko Leovit iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe nazad Trgovcu na dogovorenu adresu.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve prepravke od strane lica kojima upotreba nije bila namenjena.

Leovit (Zdravlje Nacije DOO) je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterom Pošta Srbije – PostExpress, preko kojeg potrošač može da pošalje robu o trošku Leovit-a u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti.

Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja:

 • ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;
 • ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Leovit-u dostavi broj tekućeg računa.

Ostvarivanje prava na povrat novca je moguće isključivo za originalne neotvorene proizvode sa fabričkom zaptivkom i sigurnosnom nalepnicom. U slučaju da je fabričko pakovanje oštećeno od strane Kupca reklamacija se neće prihvatiti i proizvodi ostaju u vlasništvu Kupca.

Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Leovit ne može garantovati za tačan učinak proizvoda, ali navodi prosečne rezultate deklarisane od strane proizvođača koji se mogu očekivati kod zdravih osoba.


Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač. Direktne troškove povrata odnosno vraćanja robe snosi potrošač zajedno sa osnovnim troškovima dostave proizvoda ukoliko su oni bili teret Trgovca.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji obrazac može zahtevati putem e-mail adrese office@leovit.rs ili na drugi nedvosmislen način. Leovit je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Leovit je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Leovit može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Leovit obavestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Leovit-u ili licu ovlašćenom od strane Leovit-a, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila ispravnost pakovanja i robe.

Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom (računom).

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 • Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (na primer kod isporuke hrane i pića kao i svih ostalih proizvoda koji su podložni pogoršanju kvaliteta ili imaju kratak rok važenja);
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (na primer kod isporuke hrane, pića, suplemenata i sličnih proizvoda čiji higijenski uslovi bi bili pogoršani nakon isporuke potrošaču);
 • Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Zdravlje Nacije D.O.O. Beograd-Grocka ima isključiva autorska prava na platformi Leovit.rs i Leovitdiet.com, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Zdravlje Nacije D.O.O. Beograd-Grocka, smatraće se povredom autorskog prava, te će Zdravlje Nacije D.O.O. Beograd-Grocka u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma Leovit.rs i Leovitdiet.com sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Leovit.rs i Leovitdiet.com. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe ili usluge kao I fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Leovit-a u marketinške svrhe.


Način plaćanja

Potrošači mogu proizvode koje naruče na Platformi da plate na sledeće načine:
1. Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) – ukoliko je potrošač izabrao ovaj način plaćanja, biće preusmeren na sajt pružaoca platnih usluga. Na sajtu pružaoca platnih usluga potrošač će izvršiti unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno obavljena potrošač će biti vraćen na sajt Leovit-a sa obaveštenjem da je rezervacija sredstava uspešno obavljena. Nakon isporuke rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti vraćen na Platformu sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi način plaćanja. Iz sigurnostnih razloga, podaci o platnoj kartici potrošača su vidljivi samo pružaocu platnih usluga kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama pružaoca platnih usluga. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Leovit-u. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena platna kartica kupaca biće izražen u kupčevoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Leovit-u u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu Leovit.rs i Leovitdiet.com.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Leovit je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Leovit-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Dodatne informacije o povraćaju možete pronaći na Platformi u sekciji Reklamacije i povrati.

 
Internet stranica Leovit-a, kao i prenos podataka zaštićeni su tehnički, odnosno elektronski. Leovit koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja, te ima zaključen ugovor sa izvođačem sa ciljem izvršavanja usluga plaćanja putem interneta. Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema POS za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu u skladu sa PCI DSS standardima.

2. Pouzećem – Celokupan iznos narudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi novčani iznos za plaćanje.

3. Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru) Nakon što se okonča proces kupovine, potrošaču će na e-mail adresu biti poslate detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/pošte. Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će biti automatski stornirana.
 

Dostava

Cena dostave je uračunata u ukupan iznos za plaćanje. Tačna cena dostave prikazana je na ekranima „Dostava“, „Plaćanje“ i „Pregled narudžbine“ u delu ekrana „Pregled narudžbine“ pod stavkom „Dostava”. Prilikom preuzimanja pošiljke, potrošač nema dodatnih troškova. Isporuka za sve narudžbine se naplaćuje prema sledećem cenovniku:

 

       Kilaža (kg)       

Cena dostave (RSD)

  do 2

  300

  2,01 - 5

  399

  5,01 - 10

  510

  10 - 20

  700*Istaknute cene su sa PDV-om

Dostavu malih I srednjih pošiljki (do 20kg) vrši kurirska služba PostExpress sa kojom Zdravlje Nacije D.O.O. ima zaključen ugovor. Očekivani rok isporuke je 2-5 radnih dana. Ukoliko potrošač narudžbinu plaća putem e-banking-a i uplatnice ovaj rok se računa od trenutka kada Leovit evidentira uplatu potrošača. Ukoliko se cena plaća pouzećem i platnom karticom, rok za isporuku se računa od trenutka kreiranja narudžbine. Potrošač ima mogućnost da proveri status pošiljke na sajtu Pošte Srbije uz pomoć dodeljenog treking broja.

Isporuka se vrši svakog radnog dana između 8-17h. Na dan isporuke potrošač će dobiti viber/sms obaveštenje kako bi znao kada da očekuje isporuku.

Usluga isporuke obuhvata: unošenje preko praga, bez obzira na kom se spratu stan nalazi i omogućavanje provere fizičkog stanja pošiljke.

Ukoliko narudžbina potrošača sadrži više različitih proizvoda, moguće je da će svi proizvodi biti isporučeni u različitim pošiljkama. Za svaku pojedinačnu pošiljku se posebno obračunavaju troškovi dostave.
 

Rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.
 

Važenje i izmene opštih uslova

Leovit zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Leovit se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova.
 

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:

 • ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
 • davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
 • lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
 • korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Plaforme;
 • preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova korisnika, Leovit može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, Leovit može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.